Akademia Kompetencji

Poniżej znajduje się link do podstrony z informacjami dotyczącymi Akademi Kompetencji.
Akademia Kompetencji.
Na stronie będą pojawiać się wszelkie informacje związane z Akademią Kompetencji.


Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!
W dniach od 19 czerwca do 26 czerwca 2020 r. do godz.15.00 odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie. Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej może odbywać się w następujący sposób:
 1) Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów
zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z
zakwalifikowany na przyjęty.
2) Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki sp23@miasto.szczecin.pl - szkoła zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,
3) Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości,dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:
Procedura składania oświadczenia woli w placówce:
1) Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego wchodzi tylko jedna osoba,
2) Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8.00 –15.00,
3) Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły,
4) Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem dodezynfekcji rąk,
5) Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
6) Oświadczenie woli w formie papierowej powinno być włożone do jednej koszulki foliowej lub koperty,
7) Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Pobierz pliki

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Trwająca epidemia COVID-19 wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo
istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii zorganizowane zostaną dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych


Nabór wniosków na dyżur wakacyjny

3 – 9 czerwca 2020r. składanie wniosków drogą mailową (załącznik1)

Do 17 czerwca 2020r. – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacjiW przedszkolach oraz szkołach podstawowych, w których
funkcjonuje więcej niż jeden oddział przedszkolny

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 28 sierpnia
 • w każdym przedszkolu w okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia funkcjonują grupy dyżurne, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN do każdej grupy przyjmowanych jest maksymalnie 12 dzieci 
 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki, w ten sposób uniknie się migracji dzieci pomiędzy różnymi przedszkolami
 • zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • rodzic składa wniosek drogą mailową na adres sp23@miasto.szczecin.pl  w terminie 3 – 9 czerwca. Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową. 
 • dyrektor placówki potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów
 • dyrektor informuje drogą mailową o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny
 • oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca z 5 dniowym wyprzedzeniem
 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołania
 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa 
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można indywidualnie wyrazić zgodę na więcej tygodni 
 • dyrektor ma prawo podjąć decyzję o uruchomieniu oddziału tylko wówczas, gdy liczebność grupy będzie wynosiła nie mniej niż 6 dzieci. Poniżej tej liczby oddział nie zostaje otwarty
 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek
 • zainteresowani rodzice składają wniosek w sprawie opieki wakacyjnej drogą mailową w swoim macierzystym przedszkolu. Konieczne będzie również podanie w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
 • w przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.

Pobierz pliki

Nowe terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Szanowni Państwo,
w załączniku poniżej znajduje się  Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.
UWAGA !

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie w okresie pandemii covid-19
                        Szanowni Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych.

        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Szczecinie informuje, że zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych zostały zawieszone od 6 maja do 15 maja 2020r. z możliwością skrócenia lub wydłużenia terminu, który będzie zależał od zapewnienia pełnych warunków bezpieczeństwa w placówce.
W związku z komunikatem Urzędu Miasta w sprawie zasad otwierania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz przeprowadzenia kwalifikacji na zajęcia opiekuńcze przekazuję Państwu wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki.
Rodzic, który spełnia warunki rekomendowane przez MEN (czyli
jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19) wypełnia deklarację i składa ją drogą elektroniczną na adres szkoły : sp23@miasto.szczecin.pl Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja dzieci zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Po zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego na zajęcia opiekuńcze rodzic zostanie o tym poinformowany i będzie zobowiązany dostarczyć oryginał deklaracji w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale.

                                                            Barbara Bachanek- Jóźwiak
Uwaga!
Wnioski należy składać do wtorku 12.05.2020r. do godz.12.00
Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Szczecinie przekazuje komunikat wydany przez Centrum Informacji Miasta:

"Funkcjonowanie żłobków i przedszkoli
Kierując się troską o zapewnienie bezpieczeństwa młodym mieszkańcom Szczecina, ich rodzinom oraz pracownikom żłobków i przedszkoli, Miasto podjęło decyzję o tym, że te placówki w naszym mieście nie zostaną otwarte 6 maja.
Zgodnie z komunikatem wydanym przez Kancelarię Premiera, w najbliższą środę (6 maja br.) żłobki i przedszkola będą mogły wznowić swoją działalność, jednak ostateczna decyzja o ich otwarciu musi zostać podjęta przez organy prowadzące. Otwarcie tego typu placówek to kolejne złagodzenie obowiązujących obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa i tym samym próba powrotu do w miarę normalnego funkcjonowania całego społeczeństwa.
Decyzja wydaje się jednak kontrowersyjna, zwłaszcza w świetle formuły zaproponowanej przez rząd. Ogromna odpowiedzialność, która się z nią wiąże została bowiem przerzucona głównie na samorządy. Zgodnie z wytycznymi władz państwowych dyrektorzy placówek publicznych zostali zobowiązani do przekazania rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 i odpowiedzialności, jaka na
nich ciąży. Wysłanie bowiem pociechy na zajęcia, jak i samo dowożenie jej do placówki wiąże się z wieloma zagrożeniami – nie tylko dla dziecka, ale również jego rodziców lub opiekunów, a także innych domowników.
W związku z powyższym, prezydent Piotr Krzystek podjął decyzję, że
szczecińskie placówki publiczne nie zostaną otwarte 6 maja. Taki stan rzeczy będzie obowiązywał do czasu otrzymania jednoznacznych wytycznych od służb sanitarnych. Ponadto, Miasto poprosi również o stosowną opinię Wojewódzkiego Konsultanta ds. chorób zakaźnych. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w żłobkach i przedszkolach, Gmina wystąpi także do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej o wydanie dokładnych wytycznych dotyczących wymogów bezpieczeństwa dla każdej placówki z osobna, z uwzględnieniem ich charakterystyki.
Sytuacja jest trudna, a ryzyko zakażenia wciąż niestety duże. Dlatego zanim nasze żłobki i przedszkola zostaną otwarte, musi zostać wypracowane odpowiednie i bezpieczne rozwiązanie, tak by zminimalizować potencjalne ryzyko – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.
Nierozwiązaną wciąż kwestią pozostaje również prawo do zachowania świadczeń opiekuńczych przez rodziców, którzy pomimo ewentualnego otwarcia placówki, w obawie o bezpieczeństwo nie zdecydują się na skorzystanie z tej możliwości. W ocenie Miasta niedopuszczalną jest sytuacja, w której w dobie trwającej pandemii koronawirusa otwarcie placówek automatycznie powoduje utratę przez rodziców zasiłków.
Aby w możliwie największym stopniu oszacować skalę potrzeb i podjąć
odpowiednie kroki w oparciu o rzetelne dane, dyrektorzy szczecińskich placówek zbierali dziś od rodziców informacje dotyczące tego, kto z nich musi wrócić do pracy i tym samym nie ma możliwości zapewnienia innej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, zdecydowana większość rodziców szczecińskich
przedszkolaków była za tym, by nie otwierać tego typu placówek (ok. 80 %). W przypadku żłobków, głosy rodziców rozłożyły się równomiernie. Około połowa rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobków publicznych opowiedziała się za tym, by podobnie jak w przypadku przedszkoli, również te placówki pozostały w tym momencie zamknięte.
O kolejnych krokach podejmowanych przez Miasto w związku z ewentualnym otwarciem żłobków i przedszkoli będziemy informować na bieżąco."

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr23 w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie


Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie

Szanowni Rodzice!

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego może odbywać się w następujący sposób:
1) Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
2) Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki sp23@miasto.szczecin.pl - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,
3) Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości,dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w placówce:
1) Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego wchodzi tylko jedna osoba,
2) Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8.00 –
15.00,
3) Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły,
4) Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do
dezynfekcji rąk,
5) Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z
zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
6) Oświadczenie woli w formie papierowej powinno być włożone do
jednej koszulki foliowej lub koperty,
7) Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

UWAGA !

Obowiązek składania oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie nie dotyczy dzieci, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego a rodzice złożyli przed rekrutacją deklarację woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w tym oddziale.

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r. Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce „Dokumenty”:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

Na chwilę obecną czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół trwa do 26 kwietnia (Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642), więc terminy przeprowadzenia rekrutacji określone w Załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 (zmieniającego harmonogram rekrutacji do kl. I szkół podstawowych) będą liczone od tej daty.
Z uwagi na to, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół może zostać jeszcze wydłużone, nie można wskazać konkretnej daty przeprowadzenia kolejnych etapów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakończenia rekrutacji.
Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie naboru, w zakładce „Aktualności”, gdzie na bieżąco publikowane są wszelkie istotne dla rodziców informacje dotyczące rekrutacji do kl. I szkół podstawowych.

UWAGA !
ZMIANA PROCEDUR SKŁADANIA DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie w związku z realizacją wytycznych w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuje, że wprowadza z dniem 12 marca 2020 r. następujące działania:
1. Odwołuję wszystkie zaplanowane imprezy szkolne i konkursy.
2. Wprowadzam zakaz organizowania wyjść klasowych: wycieczek, wizyt w kinie, teatrze i innych instytucjach.
3. Wprowadzam zakaz planowania wyjazdów na tzw. zielone szkoły, imprezy i inne wycieczki szkolne.
4. Ograniczam wstęp rodziców i gości na teren szkoły do niezbędnego minimum:
a) czasu odbioru dzieci z oddziałów przedszkolnych i świetlicy szkolnej;
b) złożenia dokumentów rekrutacyjnych do szkoły w sekretariacie;
c) realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania szkoły.
5. Zakazuję przebywania rodziców i opiekunów uczniów na terenie budynku w związku z odprowadzaniem dzieci do szkoły oraz w związku z oczekiwaniem na nie po lekcjach. Rodzice mogą odprowadzać dzieci tylko do drzwi budynku szkoły i odbierają je również przed budynkiem.
6. Wprowadzam bezwzględny obowiązek wpisywania się osób wchodzących na teren budynku do księgi wejść.
7. Zobowiązuję pracownika obsługi pełniącego dyżur przy wejściu do szkoły do kontrolowania wchodzących osób pod kątem zgodności celu wizyty z wytycznymi dopełnienia obowiązku wpisania się do księgi wejść.
8. Zobowiązuję wychowawców klas i oddziałów przedszkolnych do stałego monitorowania stanu zdrowia uczniów, wyjaśniania przyczyn absencji i przekazywania istotnych informacji dyrektorowi szkoły.
9. Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania zasad higieny zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
10. W dniach 12 i 13 marca 2020r odwołuję zajęcia dydaktyczno- wychowawcze . Informuję , że w tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci , których rodzice nie mogą zorganizować opieki. Nauczyciele przychodzą do pracy w tych dniach zgodnie ze swoim planem i pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły.
11. Od dnia 16 marca 2020 r (poniedziałek) , zgodnie z decyzją
rządu , szkoła i oddziały przedszkolne będą zamknięte do 25 marca 2020r. Jeżeli termin zamknięcia ulegnie przedłużeniu zostanie wydane stosowne zarządzenie.
12. Od 16.03.2020r( poniedziałek) nauczyciele przebywają w domu i pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły. 
Szanowni Rodzice !

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie przekazuje dodatkowe informacje związane z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych :
- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy
do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej
ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Barbara Bachanek - Jóźwiak

Drogi Uczniu!

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Drodzy Rodzice!

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce i zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, odwołuję Dzień Otwarty Szkoły zaplanowany na 11 marca 2020r.
Jednocześnie informuję, że w szkole nie ma bezpośredniego zagrożenia wyżej wymienionym wirusem, a podjęte działania wynikają z troski o zdrowie uczniów.
Informacje na temat oferty szkoły można uzyskać telefonicznie pod numerem 914600288 w godz. 8.00 - 15.30 oraz na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo Rodzice !!!

W ramach profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:
 • porozmawiajcie z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,
 • nie posyłajcie przeziębionego i chorego dziecka do szkoły lub do oddziału przedszkolnego,
 • jeżeli Wasze dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,
 • nie wyjeżdżajcie do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa,
 • jeżeli Wasze dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,
 • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się Państwu zasiłek opiekuńczy ( art.32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017,poz.1368),
 • sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia,
 • w przypadku dodatkowych wątpliwości możecie Państwo zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia- tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

KONTAKT DO NAJBLIŻSZEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin

Pobierz pliki


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W tym roku tradycyjnie w naszej szkole odbył się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W organizowaniu finału pomogli wolontariusze oraz Samorząd Uczniowski. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły chętnie włączyli się w akcję zasilając skarbonki naszych wolontariuszy.
Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej!

Kalendarz roku szkolnego

Poniżej zamieszczony jest plik  z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020. 

Pobierz pliki


OGŁOSZENIA BIP

Oferty pracy

Szkoła Podstawowa nr 23 poszukuje pracowników na następujące stanowiska:
 • pomoc kuchenna
 • pracownik do sprzątania
 • księgowa
Szczegóły dotyczące stanowisk w załącznikach poniżej.
W poniższej zakładce znajdują się ogłoszenia BIP (oferty pracy, oferty najmu). Kliknij niżej aby zobaczyć BIP.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 po zmianach

Pobierz pliki

Ważne!!!

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

ZAJĘCIA DODATKOWE POZALEKCYJNE 2018/2019ZŁOTA KLASA 2018/2019

Szkolny Zestaw Podręczników
na rok szkolny 2018/2019

Pobierz pliki

Wniosek przyjęcia do świetlicy szkolnej

DOBRY START


Statut Szkoły


Szkolny System Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej


Program
Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkoły Podstawowej nr 23
im. Mariusza Zaruskiego
w Szczecinie


Program uroczystości i imprez szkolnych 2019/2020

Pobierz plikiCYBERBEZPIECZEŃSTWO


InformacjaREFORMA EDUKACJI


1 % dla mojej szkoły

1% dla naszej szkoły

Dzięki dotacjom otrzymanym  ze Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" mogliśmy zakupić w roku 2009 meble do klas , radioodtwarzacze, telewizor z DVD, ekran do rzutnika na łączną kwotę 9.400 zł. W roku 2010 wyposażyliśmy kolejną salę lekcyjną w nowe meble o wartości 1943,08 zł. Dotacja za rok 2013 w kwocie 5284,68 zł , pozwoliła nam na wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce audiowizualne w  roku szkolnym 2014/2015. Zakupione tablice interaktywne z projektorami zostały wykorzystane w procesie lekcyjnym, w szkolnym programie zajęć pozalekcyjnych oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Nauczyciele mają możliwość stosowania multibooków, filmowych adaptacji lektur szkolnych, audycji radiowych w postaci słuchowisk i koncertów muzycznych , oglądania spektakli teatralnych on-line . Uczniowie rozwijają swoja wiedze i umiejętności przedstawiając samodzielnie zaprojektowane prezentacje , filmy, ciekawe formy multimedialne.

Uczniowie i rodzice są bardzo zadowoleni z efektów poprawy bazy szkolnej.Sprzęt pochodzący z dotacji pozwolił zrealizować atrakcyjne , nowoczesne dla uczniów formy pracy z dziećmi.

DZWONKI:
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
12:00 - 12:45
12:55 - 13:40
13:50 - 14:35
14:45 - 15:30
15:40 - 16:25

Link do strony naboru