BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne


Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Pomoc kuchenna
w Szkole Podstawowej Nr 23
w Szczecinie

Nazwa i adres jednostki :
Szkoła Podstawowa Nr 23
70- 823 Szczecin ul. Miernicza 10
tel/ fax 091 4600 288
Wymiar zatrudnienia 0,86 etatu
Zatrudnienie na czas określony od 01.09.2018 do 31.08.2019 Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
- wykształcenie min. zasadnicze
- ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1. Przyjmowanie i wydawanie posiłków i obiadów cateringowych
2. Przygotowanie naczyń do zmycia w zmywarce
3. Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach stołówki
4. wydawanie mleka, owoców i warzyw dla klas I-V.

Wymagane dokumenty :
• CV
• List motywacyjny
• Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• Świadectwa pracy
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
CV powinny być opatrzone klauzulą: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE.L.2016.119.1 – zwanego dalej RODO

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie ul. Miernicza 10 w godz. 8.00- 14.00 w terminie do 24.08.2018 r.

OFERTA PRACY NA STANOWISKO WOŹNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 23 W SZCZECINIE


Miejsce pracy – nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 23
im. Mariusza Zaruskiego
ul. Miernicza 10
70-823 Szczecin

Stanowisko: Woźny

Ilość wolnych wakatów - 1
Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu

Data zatrudnienia: od 01 września 2018 r. do 31.08.2019
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony

Ważność ogłoszenia: do 24 sierpnia 2018 r.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny + CV z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego proszę złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą.

CV powinny być opatrzone klauzulą: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE.L.2016.119.1 – zwanego dalej RODO


Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Mariusza Zaruskiego
ul. Miernicza 10
70-823 Szczecin
lub
email: sp23@miasto.szczecin.pl


RODO


Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię
w drodze do i ze szkoły
przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie


Nazwa i adres jednostki :
Szkoła Podstawowa Nr 23
70-823 Szczecin ul. Miernicza 10
tel/fax 091 4600 288
Wymiar zatrudnienia pełny etat


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Opiekuna dzieci i młodzieży
przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły –
(przeprowadzanie uczniów na przejściu dla pieszych przy szkole od strony ulicy Anieli Krzywoń)
Wykształcenie min. zasadnicze
Ukończone szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym (w przypadku braku możliwość szkolenia przez pracodawcę)
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : Opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły:

Przeprowadzanie dzieci przez przejście dla pieszych
Podczas ferii oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych czynności pracownika obsługi.

Wymagane dokumenty:

CV
List motywacyjny
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Świadectwa pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie ul. Miernicza 10 w godz. od 7.30 – 15.30 w terminie do 12.02.2018 r.

Archiwalne


Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Pomoc kuchenna

przy Szkole Podstawowej Nr 23

w Szczecinie
Nazwa i adres jednostki :
Szkoła Podstawowa Nr 23
70- 823 Szczecin ul. Miernicza 10
tel/ fax 091 4600 288
Wymiar zatrudnienia 0,86 etatu

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pomocy kuchennej
- wykształcenie min. zasadnicze
- ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
1. Przyjęcie obiadów cateringowych
2. wydawanie obiadów
3. przygotowanie naczyń do zmycia w zmywarce
4. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach stołówki
5. wydawanie mleka, owoców i warzyw dla klas IV-V.
Wymagane dokumenty :
• CV
• List motywacyjny
• Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• Świadectwa pracy
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr
23 w Szczecinie ul. Miernicza 10 w godz. 8.00- 14.00 w terminie do26.09.2017 r.

Ogłoszenie

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie

ogłasza pisemny przetarg na wynajem salki korekcyjnej znajdującej się
w Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie , ul. Miernicza 10

1.Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Specyfikacji Warunków Przetargu
dostępnej na stronie internetowej Wynajmującego www.sp23szczecin.prv.pl oraz w
siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie przy ul. Mierniczej 10 w pok. nr 1 w
dni robocze w godz. 8:00 do 14:00.
2.Ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków
Przetargu należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 26.09.2017 r.
do godz. 10:00
3.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2017 r. o godz. 10:15 w pok. nr 1
parter budynku szkoły.
4.Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po jego zakończeniu przez
wywieszenie w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie przy ul. Mierniczej 10
oraz na stronie internetowej www.sp23szczecin.prv.pl zakładka - o Nas/BIP
5.Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 23
w Szczecinie, ul. Miernicza 10 oraz na stronie internetowej szkoły
( www.sp23szczecin.prv.pl). Zakładka - o Nas/BIP

Szczecin, 18.09.2017Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23

Pobierz pliki


Archiwum

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie
ul. Miernicza 10

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA


1. Wymagania formalne
Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
• Posiada obywatelstwo polskie
• wykształcenie wyższe
• staż pracy powyżej pięć lat w tym co najmniej dwa lata w publicznych placówkach oświatowych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
• zna przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy podatkowej, ustawy o systemie oświaty, kodeks pracy, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
• kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe
• znajomość zagadnień w zakresie ewidencji księgowej i planowania,
• biegła znajomość programów MS WORD, MS EXCEL, PROGMAN, PŁATNIK.
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność organizacji własnej pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
• kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,
• umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
• odpowiedzialność za realizację zadań, terminowość, sumienność, dokładność.

3. Zakres obowiązków
• prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
• prawidłowe i terminowe rozliczanie podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych,
• przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
• archiwizacja dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań,
• bieżąca analiza aktów prawnych dotyczących rachunkowości,
• wykonywanie poleceń przełożonego, wynikających z bieżących potrzeb,
• prowadzenie płac i rozliczanie z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
• prowadzenie dziennika WRD

4. Warunki pracy i płacy: 
Wynagrodzenie: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku
(Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
• Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie
• Rodzaj umowy: zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
• Rozpoczęcie zatrudnienia: 01 kwietnia 2017 r.
• Podstawowy system czasu pracy.
• Praca przy monitorze ekranowym.
• Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
• Zmienne tempo pracy.
• Praca w wymiarze 0,5 etatu.

5. Wymagane dokumenty: 
• list motywacyjny i życiorys (CV)
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
• dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej
• (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) 
• oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany:
- za przestępstwa przeciwko mieniu,
- za przestępstwo skarbowe, 
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie , ul. Miernicza 10
do dnia 22.03.2017r. do godz. 10.00. Liczy się data wpływu do sekretariatu. Koperta musi zawierać adnotację "Nabór na stanowisko specjalisty".
Dyrektor zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych, wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.
Oferty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa tygodnie po ogłoszonym naborze. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 4600 288.
Ogłoszenie

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie 
ogłasza pisemny przetarg na wynajem auli znajdującej się 
w Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie , ul. Miernicza 10 

1.Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Specyfikacji Warunków Przetargu
dostępnej na stronie internetowej Wynajmującego www.sp23szczecin.prv.pl oraz w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie przy ul. Mierniczej 10 w pok. nr 24 w dni robocze w godz. 8:00 do 14:00.
2.Ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Przetargu należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 01.04.2016 r.
do godz. 13:00
3.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2016 r. o godz. 10:15 w pok. nr 24 II piętro budynku szkoły.
4.Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie przy ul. Mierniczej 10
oraz na stronie internetowej www.sp23szczecin.prv.pl zakładka - o Nas/BIP
5.Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 23
w Szczecinie, ul. Miernicza 10 oraz na stronie internetowej szkoły
( www.sp23szczecin.prv.pl). Zakładka - o Nas/BIP

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23
Ogłoszenie o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 01.04.2016 r. godz. 10.15

w Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie na godzinowy wynajem auli szkolnej pom. Nr 25
II piętro.

Komisja Przetargowa przy Szkole Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego powołana do
przeprowadzenia przetargu na wynajem godzinowy pomieszczenia auli szkoły pom. Nr 25 II
p. w dniu 01.04.2016 r. dokonała otwarcia 1 złożonej oferty i ogłoszenia wyniku przetargu.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertę złożyła:
Pani Marta Dudek zam. 70-893 Szczecin, ul. Przyszłości 11a

Najemca zainteresowana jest wynajmem n/w pomieszczenia:
a/ aula szkoły pomieszczenie Nr 25 II piętro – zaoferowana cena brutto wynosi 40 zł za 1

godz. wynajmu
2. Z Najemcą zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym oddzielnie przez obie strony.
3. Informacja o wynikach przetargu umieszczona została w siedzibie szkoły i stronie
internetowej www.sp23szczecin.prv.pl

Dyrektor Szkoły 
Barbara Bachanek- Jóźwiak

Pobierz pliki

Ogłoszenie o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 27.10.2015 r. godz. 13.15

w Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie na godzinowy wynajem auli szkolnej pom. Nr 25 II piętro.
Komisja Przetargowa przy Szkole Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego powołana do przeprowadzenia przetargu na wynajem godzinowy pomieszczenia auli szkoły pom. Nr 25 II p. w dniu 27.10.2015 r. dokonała otwarcia 1 złożonej oferty i ogłoszenia wyniku przetargu.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertę złożył:
Tomasz Dembowski Dance Faktory Centrum Tańca Nowoczesnego z siedzibą w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia 21/30, 671-126 Szczecin.
Najemca zainteresowany jest wynajmem n/w pomieszczenia:
a/ aula szkoły pomieszczenie Nr 25 II piętro – zaoferowana cena brutto wynosi 40 zł za 1 godz. wynajmu
2. Z najemcą zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym oddzielnie przez obie strony.
3. Informacja o wynikach przetargu umieszczona została w siedzibie szkoły i stronie
internetowej www.sp23szczecin.prv.pl

Dyrektor Szkoły 
Barbara Bachanek- Jóźwiak

20 październik 2015 rok


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.um.szczecin.pl


Szczecin: Dostosowanie budynku do
wymogów bezpieczeństwa pożarowego (wydzielenie stref ppoż., wydzielenie
klatek schodowych, oddymianie) - Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Miernicza
10, 70-823 Szczecin
Numer ogłoszenia: 120805 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Mariusza
Zaruskiego , ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,
tel. 0-91 4600288, faks 0-91 4600 288.
Adres strony internetowej zamawiającego: sp23szczecin.prv.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego (wydzielenie
stref ppoż., wydzielenie klatek schodowych, oddymianie) - Szkoła
Podstawowa Nr 23, ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z
dokumentacją projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Przebudowa
klatek schodowych. Szkoła Podstawowa Nr 23 Szczecin, ul. Miernicza 10,
Dz. Nr 66 obręb 36 Dąbie - opracowanymi w październiku 2013 roku w
Pracowni Projektowej Wytwórnia Planów Piotr Lisewski - ul. Piotra Skargi
15, 71-422 Szczecin oraz stanu zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu
zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje, także niżej wymienione prace:
a) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia,
roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe.
b) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem
zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej,
telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem
przedmiotu zamówienia,
c) ogrodzenie terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy od
terenu szkoły), zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób
trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
d) wykonanie na czas budowy zadaszenia, zastaw zabezpieczających itp.,
e) roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek
z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy,
składowanie na wysypisku, utylizacja itp.),
f) dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i
wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w
celu wykonania przedmiotu umowy,
g) zajęcia pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli
zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy,
h) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
i) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów
oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp.
oraz przekazanie ich zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Protokoły
badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,
j) sporządzenie w jednym egzemplarzu i przekazanie zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy i kierowników robót branżowych, nieistotnymi zmianami w stosunku
do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w
trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych,
k) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące,
konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania
przedmiotu zamówienia..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający
przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5
000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 23.06.2014
do godziny 9.30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy najważniejsze
roboty budowlane. Za najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna
prace polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości brutto
minimum 100 000 zł. Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć
roboty branży ogólnobudowlanej i roboty branży elektrycznej (dwie branże
razem jako jedna robota budowlana) bez określania udziału
poszczególnych rodzajów branż w całkowitej wartości pracy. W przypadku,
gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut
NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający
uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamieniający przyjmie
kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE
SPEŁNIA
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a)
jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz b) jedną osobą
posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im własne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych. Warunek zostanie uznany za spełniony również
wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku
specjalnościach. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 - teks jednolity) osoby,
które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres
uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich
nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto,
zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE
SPEŁNIA
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;wykaz robót budowlanych wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie
z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy
złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach
określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania
oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje
udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy
złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian
postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających
na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu
spełnienia świadczenia, zmianie skutkującej zmniejszeniem wynagrodzenia,
zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany
wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje
techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 2. Zmiana
terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących
przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub
robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie
terminu zakończenia zadania; 2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie
Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego,
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawcę. 3) wystąpią szczególne warunki
atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do
dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 3.
Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić: 1) W
związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu
robót lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż
przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej.
Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu
przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu
sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących
nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu
(wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): a)
stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa
zachodniopomorskiego, b) koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne dla
województwa zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) -
minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe
sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według
średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i
sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w
tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych
itp. e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym. 2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na
roboty budowlane. 4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu
spełnienia świadczenia w tym: 1) zmiany technologiczne, w szczególności
jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane
w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa; c) konieczność zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na
czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np.
zaprzestania produkcji) Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane
wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia
z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego
powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być
powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4.
5. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość
nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na
zasadach wskazanych w ust. 4. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących
samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w
trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane
osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody
Zmawiającego i aneksu do umowy. 7. Podstawą wprowadzenia robót
wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokół konieczności zatwierdzony
przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 8. W przypadku
zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu
wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz
wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej
zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca
niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować
przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy
aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Miernicza 10 70-823 Szczecin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 56 dni
kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy, lecz nie wcześniej niż od 30 czerwca 2014 r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie