Pakiet „mały uczeń PIERWSZA KLASA” to konkretne działania, które mają na celu podniesienie atrakcyjności 
szczecińskich szkół podstawowych 
oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta 
możliwie najlepszej opieki.

Co zawiera pakiet?

 • Punkty konsultacyjne dla rodziców znajdujące się w szczecińskich poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

 • Optymalne warunki dla dzieci w pierwszym okresie nauki do łatwej adaptacji w szkole:
    - specjalny program adaptacyjny dla najmłodszych uczniów
    - serwis 6-latka. 

 • Pakiet nieodpłatnych zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci w ramach przydziału dodatkowych 10 godzin w tygodniu dla każdej klasy pierwszej

 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas pierwszych, wymagających dodatkowych oddziaływań edukacyjnych (usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy). 

 • Opieka podczas dni wolnych od zajęć (ferie, wakacje).

 • Całodzienne wychowanie i opieka w formie oddzielnych świetlic dla najmłodszych uczniów.

 • Opieka specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów.

 • Cykl konferencji dotyczących możliwości rozwojowych dziecka we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. 
Warunki zapewniane dzieciom przez szkołę:

 • Sale lekcyjne dla najmłodszych w większości przypadków będą usytuowane w oddzielnym skrzydle budynku bądź korytarza.

 • Monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny oraz będą zachowane pełne procedury bezpieczeństwa: domofon/dzwonek u drzwi wejściowych, zeszyt wejść, identyfikatory.

 • Obowiązująca podstawa programowa dla klas I - III jest przystosowana do dzieci 6-letnich.

 • Zgodnie z podstawą programową nauczyciel prowadzący zajęcia dostosowuje czas trwania zajęć edukacyjnych, ich intensywność, długość przerw do potrzeb i możliwości uczniów.

 • Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje i wysokie kompetencje zawodowe.

 • Atrakcyjne place zabaw dostosowane do potrzeb małych użytkowników oraz do wymogów obowiązujących norm bezpieczeństwa.

 • Opiekę pielęgniarki.

 • Obiady dla uczniów we wszystkich szkołach, gdzie odpłatność za obiad ogranicza się jedynie do ponoszenia kosztów zakupu produktów żywnościowych.

 • Liczebność oddziałów nie przekroczy 25 uczniów (tak jak w przedszkolu) oraz w miarę możliwości zachowany zostanie podział wiekowy w każdej klasie.