SIEĆ NAUCZYCIELI SZKÓŁ TIK

Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz rozwijanie szkolnej infrastruktury jest kluczowe dla strategicznych założeń dotyczących budowania kapitału ludzkiego i gospodarki opartej na wiedzy.
Punktem wyjścia dla zapewniania wysokiej jakości edukacji w szkołach jest uzyskanie takich funkcjonalności szkół, które umożliwią powszechną dostępność określonych narzędzi technologii cyfrowej. Będzie to możliwe pod warunkiem wyposażenia lub doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zbudowanie infrastruktury, która pozwoli na rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.
W odpowiedzi na powyższe wyzwania proponujemy Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica.
Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
Żródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-projekt-rzadowego-programu-skierowany-do-konsultacji.html 

W dniu 4 stycznia 2018 roku została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach programu "Aktywna Tablica".

Szkoły, które będą uczestniczyć we współpracy:

Szkoła Podstawowa nr 23 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 71 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 44 w Szczecinie

Zadania Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli


Zadania Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne:

- Udział nauczycieli (minimum jeden nauczyciel) w min. trzech spotkaniach w              ramach Sieci.
- Zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w            nauczaniu
.- Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi                          nauczycielami oraz udostępnianie, w szczególności opracowanych scenariuszy      zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.