ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO


Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga należy w szczególności:
1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
3.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
A oto zadania związane z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które ustawodawca przypisał, w myśl najnowszego rozporządzenia, wszystkim nauczycielom i specjalistom - w tym szkolnemu pedagogowi - pracującym
w placówce:

1.Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2.Działania pedagogiczne prowadzone wraz z nauczycielami i innym specjalistami:
- w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacja i pomiar pedagogiczny mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
3.Udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkole z dzieckiem. Celem zespołu jest:
- analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (także ucznia co do którego stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną), a następnie opracowanie dla niego planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych - okresowa ocena skuteczności zaplanowanych działań;
- podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.