ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Czym jest socjoterapia?
Socjoterapia to zajęcia grupowe, które mają na celu kształtowanie właściwych postaw i zachowań prospołecznych, pomagają w radzeniu sobie z emocjami, budują wiarę w siebie.
Socjoterapia polecana jest dla tych dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami.
Podstawą organizacji zajęć na terenie szkoły jest zalecenie zawarte w dokumencie wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Główne założenia zajęć socjoterapeutycznych:
•umożliwianie dzieciom zdobywania wiedzy o nich samych,
•umożliwianie dzieciom zdobywania wiedzy o otoczeniu społecznym i obowiązujących w nim zasadach,
•uczenie dzieci postaw i zachowań prospołecznych,
•korygowanie zachowań i postaw niepożądanych,
•nauka współpracy w parach i w grupie,
•konstruktywnego rozwiązywania problemów,
•rozwijanie poczucia przynależności.

Zajęcia prowadzone są w formie: pracy w kręgu, zabaw integracyjnych, zadań i ćwiczeń w parach, dyskusji oraz wymiany doświadczeń, odgrywania i omawiania scenek. 

Prowadząca: mgr Urszula Lodowska